POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od   Klientów przez Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę.

2. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony udzielonych przez nich informacji osobowych podczas korzystania ze Sklepu Internetowego i dokonywania zakupów w ramach Sklepu Internetowego oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

3. Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania ze Sklepu Internetowego.

4. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na komputerze Klienta zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep Internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login Klienta, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu Internetowego.

5. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

i. pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;

ii. wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego.

6. Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

i. utrzymanie sesji Klienta Sklepu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

ii. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sklep Internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

8. Obok plików cookies Sklep Internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP Klienta, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Klient wszedł na stronę internetową Sklepu Internetowego.

9. Niektóre podstrony w ramach Sklepu Internetowego oraz inne środki komunikacji z Klientem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam Sklepu Internetowego. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Sklepu Internetowego. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Klientów danymi osobowymi.

10. Sklep internetowy będzie zbierał od Klientów następujące dane osobowe za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Sklepie Internetowym:

i.      nazwisko i imię,

ii.      adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

iii.      adres poczty elektronicznej,

iv.      numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Sklepu Internetowego. Sprzedawca zaznacza, iż niewskazanie przez Klienta danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia skutkuje niemożnością realizacji Zamówienia przez Sklep Internetowy.

11. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści podanych przez nich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia niezbędne jest skorzystanie z opcji edycji danych w ramach swojego konta lub z adresu e-mail Sprzedawcy wskazanego poniżej.

12. W celu realizacji Umowy Sprzedaży Sklep Internetowy może udostępniać zebrane od Klientów ich dane partnerom, wśród nich tym, za pomocą których Sklep Internetowy realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

13. Podane przez Klientów informacje i dane mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

14. Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klientów i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

15. Podjęte przez Sklep Internetowy działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami Klienci nie zachowają zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klienci są zobowiązani zachować w poufności login i hasło do Sklepu Internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim. Sklep Internetowy nie będzie zwracał się do Klientów z prośbą o podanie loginu i hasła, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania do Sklepu Internetowego. W celu uniemożliwienia korzystania z konta Klienta osobom nieuprawnionym należy się wylogować zaraz po zakończeniu korzystania ze Sklepu Internetowego.

16. Klienci mają możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, w ramach Sklepu Internetowego, po zalogowaniu się z użyciem loginu oraz hasła. W sytuacji, gdy hasło zostanie zapomnicie lub wystąpią inne problemy z logowaniem, należy się skontaktować ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: sklep@grandashop.pl lub korzystając z opcji „Wyślij wiadomość” dostępnej na Stronie Internetowej w zakładce Kontakt.

17. Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na temat Klienta danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych Klienta. Klient ma również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych. W tym celu niezbędny jest kontakt ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: sklep@grandashop.pl lub korzystając z opcji „Wyślij wiadomość” dostępnej na Stronie Internetowej w zakładce Kontakt.

18. W ramach Sklepu Internetowego mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu Internetowego i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi Klient winien zapoznać się. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

19. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności winny być przez Klientów kierowane na adres e-mail: sklep@grandashop.pl lub korzystając z opcji „Wyślij wiadomość” dostępnej na Stronie Internetowej w zakładce Kontakt.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują począwszy od dnia określonego przez Sprzedawcę, jednakże nie wcześniej aniżeli 7 dni od dnia zamieszczenia nowej treści regulaminu w Sklepie Internetowym.

4. Do Zamówień złożonych przed rozpoczęciem obowiązywania nowej treści Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 


Continue shopping Compare

has been added to your wishlist.

Continue shopping My wishlists